Blog

August 17 Barcelona wydrukowa?a honor na koszulce Sidst udgivet den 17-08-2018

Wielu fanów wie, ?e Puchar ?wiata zostanie wydrukowany z pi?cioramienn? gwiazd?, która wska?e liczb? mistrzostw ?wiata w pi?ce no?nej, obecnie najwi?cej jest Brazylii, a Francja doda?a gwiazd? po tym Pucharze ?wiata. To znaczy, ale na pocz?tku tego sezonu mistrz La Liga mo?e równie? nosi? znaczek mistrzowski na Stroje Pi?karskie, aby wyrazi? swój honor.

Barcelona b?dzie pierwsz? dru?yn? w La Liga, która b?dzie nosi?a tytu? mistrza broni?cego, zdobywaj?c w zesz?ym sezonie tytu? La Liga, który zdoby? im zaszczyt.W nadchodz?cym sezonie ka?da dru?yna wygra dru?yn? w La Liga Po wygraniu mistrzostw.

Wzór broni?cej si? odznaki mistrzowskiej inspirowany jest logo La Liga, które jest okr?g?e i ogólnie w kolorze z?otym z bia?ymi wyko?czeniami, a ponadto w ?rodku znaczka, roku, w którym mistrz broni?cy zdoby? mistrzostwo, Plakietka z Barcelony jest napisana 17/18, ta odznaka b?dzie nosi? na prawym ramieniu Koszulka FC Barcelona.

 

August 15 Levante Unión Deportiva nosi niestandardow? koszulk? Sidst udgivet den 15-08-2018

Wielu fanów wiedzie?, ?e w niektórych grach, niektóre zespo?y b?d? nosi? w?asne Koszulki Pi?karskie. Taki Koszulka mo?e by? bardzo znacz?ce i zrobi co? bardzo istotnego, wi?c wielu fanów b?dzie równie? dostosowa? tak? koszulk?. Zaakceptuj dostosowanie fanów na naszej stronie, tak d?ugo, jak mo?esz powiedzie? nam swoje potrzeby, daj nam wype?ni? swoje marzenia.

W Superpucharze Europy przeciwko miastu rywalem Realu Madryt, nazw? organizacji charytatywnej Save the Children zostanie wydrukowany na odwrocie Koszulka Atlético Madryt Levante Unión Deportiva w. Logo tej organizacji zostanie wydrukowany na tylnej ?ciance tylnej cz??ci koszulki, a oni nadziej? skorzysta? z okazji do promowania przysz?ych projektów charytatywnych organizacji.

Przewodnicz?cy Levante Unión Deportiva potwierdzi? równie? spraw? Powiedzia? :. „Europejski Superpuchar jest bardzo wa?ne zarówno dla zespo?u i zawodników Jeste?my bardzo dumni og?osi? wspó?prac? z Save the Children Ta organizacja jest zaanga?owana w ochron? dzieci?cych .. praw i interesów. Adwokaci zawsze by?y bardzo zaniepokojony grup, które potrzebuj? pomocy. na tej podstawie jeste?my zobowi?zani do wzmocnienia ochrony dzieci, one s? przysz?o?ci? sportu i spo?ecze?stwa „. Takie podej?cie sprawia, ?e ??fani czuj? si? bardzo szcz??liwy.

 

August 13 Manchester United og?asza nowy numer sezonu w koszulce Sidst udgivet den 13-08-2018

Manchester United og?osi? numer koszulki na nowy sezon. Liczba, na któr? zwracaj? uwag? najbardziej fani, to numer 10, na którym zostanie za?o?ona Koszulki Pi?karskie. Marcus Rashford zmieni? si? na koszulk? nr 10 w nowym sezonie. W poprzednim przedsezonowym meczu rozgrzewki Manchesteru United, Marcus Rashford mia? na sobie 10 koszulk? z numerem.

José Mourinho powiedzia?: "Marcus Rashford chce nosi? Koszulka Manchester United nr 10, co jest jego d?ugo oczekiwanym oczekiwaniem, czeka? na okazj?, a teraz liczba jest pusta. To jest dla niego cudowne, pozwólmy da? mu koszulk? nr 10. "

Manchester United podpisa? trzech nowych graczy. W?ród nich Reid wybra? nr 17, Karl Darlow b?dzie nosi? koszulk? nr 20, a kolejna nowa pomoc Lee Granta b?dzie nosi?a koszulk? nr 13. Ponadto dwóch argenty?skich graczy Marcos Rojo i Sergio Romero zmieni?o ich numery.

Sergio Romero, który nosi? numer 20, zmieni? si? na 22. w nowym sezonie. Marcos Rojo, który mia? na sobie koszulk? nr 5, wybra? koszulk? nr 16.

August 11 Znaczenie Sadio Mane dla Liverpoolu Sidst udgivet den 11-08-2018

Wielu fanów Liverpoolu z niecierpliwo?ci? oczekuje na wyst?p w tym sezonie, a latem tego roku Liverpool bardzo si? wzmocni? w transferze. Wprowadzi? Fabiano, Alison i Xherdan Shaqiri, a Keita podpisa? kontrakt z 52,75 milionami funtów ostatniego lata, a ich rezerwy personelu zbli?aj? si? do perfekcji. Widzieli?my, ?e wielu fanów zacz??o kupowa? Stroje Pi?karskie na nowy sezon, a Ty mo?esz tak?e wybra? koszulk?, któr? lubisz.

Sadio Mane zosta? przeniesiony z Southampton za 30 milionów funtów w 2016 roku, kiedy podpisa? pi?cioletni kontrakt z Liverpoolem, który wygasa w 2021 roku. Nowa umowa dostarczona przez Liverpool zostanie zamkni?ta do 2023 roku do rocznego wynagrodzenia i b?dzie taki sam poziom, jak Mohamed Salah, który jest nowym kontraktem w zespole.

Zaledwie w zesz?ym miesi?cu Sadio Mane otrzyma? kolejny zaszczyt od Liverpoolu. W zesz?ym sezonie Philippe Coutinho opu?ci? Koszulka Liverpool nr 10 pozostawion? przez Barcelon?. Fani wiedz?, ?e koszulka nr 10 jest symbolem wa?nej pozycji dru?yny na boisku pi?karskim. Wyró?nienie koszulki nr 10 dla Sadio Mane jest odzwierciedleniem optymizmu Liverpoolu odno?nie Sadio Mane.

 

August 6 Jestem bardzo szcz??liwy, ?e mog? nosi? t? sam? koszulk? co Messi Sidst udgivet den 06-08-2018

Wielu fanów zdecyduje si? nosi? Stroje Pi?karskie tak? sam? jak Messi, gdy zwracaj? uwag? na Messieg   o. To b?dzie bardzo szcz??liwa rzecz. Wielu graczy poczuje si? tak, jak mog? trenowa? i gra? z takimi graczami jak Messi, gdy do??cz? do Barcelony. Bardzo szcz??liwy. W tym transferze, Arturo Erasmo Vidal Pardo powiedzia?, ?e jest zawodnikiem Barcelony i nie mo?e si? doczeka? treningu ze swoimi kolegami z dru?yny nosz?cymi ten sam d?ersej.

Arturo Erasmo Vidal Pardo, czwarty debiutant Barcelony w sezonie 2018/19, przyby? do Barcelony, co jest bardzo przyjemne, Arturo Erasmo Vidal Pardo powiedzia?: "Jestem bardzo szcz??liwy, jestem bardzo szcz??liwy. moi koledzy z dru?yny: Trenuj, nosz? t? s?ynn? Koszulka FC Barcelona jak oni, tutaj musz? zrobi? wiele wa?nych rzeczy. "

"Do??czenie do Barcelony sprawi?o, ?e urzeczywistni?em swoje marzenia, mam nadziej? osi?gn?? moje osobiste cele, przyjecha?em tutaj, aby wygra? wszystkie trofea mistrzostw, a ja dam wszystko na boisku w tym celu".

 

August 4 Mohamed Salah odwiedza syryjskie chore dziecko Sidst udgivet den 04-08-2018

Mieszkaj?cy w Stanach Zjednoczonych, gwiazda Liverpoolu Mohamed Salah, znalaz? czas, by odwiedzi? syryjskiego chorego ch?opca. To bardzo wa?na rzecz dla tego ma?ego ch?opca. Dla wielu dzieci to szcz??cie, ?e robi? zdj?cia swoim idolom i wysy?aj? Stroje Pi?karskie.

16-letni ch?opiec z dystrofi? mi??niow? mia? szans? pozna? swojego idola, a jego idolem by? napastnik Liverpoolu Mohamed Salah.

Mohamed Salah podarowa? Amarowi Koszulka Liverpool z autografem i zrobi? zdj?cie grupowe z nim i jego rodzin?. To mo?e by? sprawa dla jego dzieci, poniewa? ma szcz??cie.

Po obejrzeniu idola, Amar powiedzia? podekscytowany: "Ka?dy lubi Mohameda Salaha, mam nadziej?, ?e b?d? taki jak on, jest bardzo wspania?? osob? i wspaniale jest go pozna?."

 

August 2 Znaczenie koszulki Messi nr 10 w Barcelonie Sidst udgivet den 02-08-2018

Barcelona gra w Pucharze Mistrzów, ale s? te? gwiazdy takie jak Messi, aby da? szans? nowym ludziom. Messi nie zg?osi? si? do konkursu, a zgodnie z przepisami zawodnicy pierwszej linii otrzymuj? okre?lon? liczb?, inni gracze mog? wybra? numer Pustej Stroje Pi?karskie.

Dlatego ta ostatnia lista Barcelony bardzo ró?ni si? od obecnego numeru pierwszego zespo?u. Numer Suareza nr 9 nale?y do Munira, a Arthur Melo nosi koszulk? nr 4 Ivana Rakiticia ... Najwi?ksz? niespodziank? jest to, ?e lista jest wybierana od 1 do 25, a nikt nie jest noszony 10-tego. Kim jest Barcelona 10? Mo?na zauwa?y?, ?e nawet je?li Messi nie jest w dru?ynie, nawet je?li jest to tylko rozgrzewka, nikt nie nosi Koszulka FC Barcelona.

Wszystkie liczby s? noszone przez ludzi 10-tego, a status Messi mo?na sobie wyobrazi?. W istocie, koszulka Messiego nr 10 otrzyma?a kolejny kamie? milowy w tym roku. Zosta? odebrany od poprzednika Ronaldinho. Relacja mi?dzy Messim a Barcelon? 10 zosta?a utrzymana przez 10 lat. Barcelona 10 jest nadal w Messi. Dla klubu jest to bardzo wa?na pozycja.

 

July 28 Koszulka Arsenal away jest bardzo modna Sidst udgivet den 28-07-2018

Arsenal jest w przedsezonowym Singapurze. Arsenal oficjalnie wystartowa? w drugiej koszulce wyjazdowej nowego sezonu. G?ównym kolorem jest turkusowy zielony. Ta dru?yna po raz pierwszy w Stroje Pi?karskie koloru turkusowo-zielonego ubierze koszulk? w kolorze turkusowym.

Trzecia koszulka Arsenalu w sezonie 2018-19 jest wci?? bardzo atrakcyjna. Kolor turkusu jest bardzo przyci?gaj?cy wzrok, pe?en modnych elementów, z granatowymi paskami na dwóch mankietach. Spodenki Arsenalu s? równie? w kolorze turkusowym, w tym skarpety, a skarpetki w pi?k? maj? równie? granatowe paski.

Ta Koszulka Arsenal jest bardzo cienka i lekka, dzi?ki czemu ruchy graczy s? bardziej skoordynowane. Warto nadmieni?, ?e na mankietach koszulki Arsenalu znajduje si? równie? reklama z napisem "Visit Rwanda".

Wielu fanów bardzo lubi równie? trzeci? koszulk? Arsenalu. Uwa?aj?, ?e ta koszulka jest bardzo pi?kna i jest uwa?ana za mundur, który mo?na nosi? na ulicy.

 

July 26 Mbappé 7 to legendarna liczba Sidst udgivet den 26-07-2018

Mbappé do??czy?o do PSG i nosi koszulk? nr 29 dla dru?yny. Teraz numer jego Stroje Pi?karskie zmieni? si? na nr 7. Wcze?niej PSG 7 by? w?asno?ci? brazylijskiego skrzyd?owego Lucasa Moury, ale w styczniu przeniós? si? do klubu pi?karskiego Tottenham Hotspur. Teraz Koszulka Paris Saint-Germain  nr 7 powraca w r?ce Mbappé. Mbappé, w?a?ciciel 19-letniego mistrza ?wiata w pi?ce no?nej, powiedzia?. "Próbowa?em poprawi? sytuacj? na boisku, my?l?, ?e to dobry czas, aby zmieni? numer koszulki, my?l?, ?e to oznacza, ?e si? rozwijam".

"Nr 7 to legendarny numer: wielu ?wietnych zawodników przekroczy?o koszulk? nr 7. Mam nadziej?, ?e b?d? móg? wykorzysta? mój wyst?p na boisku, aby udowodni?, ?e zas?uguj? na t? wspania?? liczb?. B?d? ci??ko pracowa?, aby poprawi? i zobaczy?, gdzie mo?e Id?? Zdobycie tej liczby to ?wietny pocz?tek! "

"Przyszed?em do PSG, aby stworzy? histori?, jest tu wiele wspania?ych zada?, to tylko pocz?tek, wszyscy jeste?my tu dla lepszej przysz?o?ci, mam nadziej?, ?e mo?emy razem tworzy? wspania?e rzeczy".

 

July 23 Messi w 10. rocznic? koszulki Barcelona 10 Sidst udgivet den 23-07-2018

Dzi?, 10 lat temu, by? to wa?ny dzie? dla Messiego. Tego dnia Messi przej?? Stroje Pi?karskie nr 10, która symbolizuje g?ówn? pozycj? Barcelony. Przez nast?pne 10 lat Messi nie nape?ni? tego chwa??. Numer jest rozdawany, a jego noszenie to krok po kroku, aby sta? si? legend? Barcelony.

Chocia? stary rywal Ronaldo równie? przeniós? si? z Realu Madryt d        o Juventusu, rzeczywisto?? Messiego jako mistrza Barcelony si? nie zmieni. Po 10 latach nadal b?dzie nosi? Koszulka FC Barcelona nr 10 na boisku w Barcelonie.

W ci?gu 10 lat, odk?d Messi mia? na sobie koszulk? Barcelony nr 10, pobi? niezliczone rekordy i zyska? niezliczon? chwa??. W 527 meczach ubranych w koszulk? Barcelony nr 10 i reprezentuj?cych Barcelon?, zdoby? 510 bramek. W sezonie 2017-2018 zapu?ci? swój setny gol Ligi Mistrzów. W ci?gu ostatnich 10 lat Messi wygra? 5 nagród European Golden Globe i 5 nagród FIFA Golden Globe. Wygra? najlepszy gracz w La Liga przez 5 kolejnych lat, wygra? 7 razy najlepszy napastnik na ?otwie, wygra? tytu? La Liga 7 razy i 3 razy. Zdoby? Lig? Mistrzów.

Za 10 lat nastolatek mo?e zosta? weteranem, a Messi mo?e zosta? zamieniony w prawdziwego króla z potencjalnej nowej gwiazdy.

 

July 21 Borussia Dortmund 2018-19 new Koszulka Sidst udgivet den 21-07-2018

Na tle wielkiej ?ó?tej ?ciany graffiti Borussia Dortmund wprowadzi?a na rynek now? Stroje Pi?karskie a sezon 2018-19.

Nowa koszulka przedstawiona jest w legendarnym ?ó?tym wizerunku. Borussia Dortmund jest znana na ca?ym ?wiecie. Czarny to linia przechodz?ca przez obszar klatki piersiowej i rozci?gaj?ca si? do ramion i pleców, symbolizuj?ca nierozerwalno?? pomi?dzy klubami, zespo?ami i fanami Borussii Dortmund na ca?ym ?wiecie. Kontakt.

Widzimy, ?e ten Borussia Dortmund starannie przygotowa? Koszulka Borussia Dortmund owego sezonu, tak jak w nowym sezonie koszulki mo?na dostosowa? do temperatury cia?a w najlepszym stanie gry, funkcje regulacji i ch?odzenia s? ulepszone, a gracze pozosta? na polu. Najlepsza temperatura cia?a. Te doskona?e kombinacje pomagaj? graczom gra? najlepiej na boisku. Gdy zbli?a si? nowy sezon, jeste? gotowy na koszulk?, aby dopingowa? swoj? ulubion? dru?yn?. Nie.

 

July 19 Koszulka klubowa Atlético de Madrid 2018-19 Sidst udgivet den 19-07-2018

Club Atlético de Madrid wyda? now? Koszulki Pi?karskie wyjazdow? dru?yny w sezonie 2018-19. Jako weteran, wiem, ?e niebieski by? wa?n? cz??ci? kolorystyki Atlético Madryt. Ma 115 lat. Zanim ?wiatowej s?awy bia?o-czerwony szermierz zosta? adoptowany przez klub, niebieski by? ju? wczesnym klubem. G?ówny kolor, a pó?niej w latach jest cz?sto u?ywany w projektowaniu koszulki wyjazdowej. Jest to bardzo dobra koszulka, bardzo popularna w?ród fanów, my?l?, ?e mo?e sprzedawa? si? bardzo dobrze.

W sezonie 2018-19 ta historia wyra?ona jest ?yw? dwukolorow? konstrukcj?, która stanowi zaskakuj?ce otwarcie na nowy sezon dru?yny. Atlético Madryt mo?e przynie?? Koszulka Atlético Madryt koloru na now? wysoko??.

Tkany, oddychaj?cy pasek pojawia si? za prostym ko?nierzykiem, a specjalna niebieska prz?dza na r?kawach dodaje odrobin? szybko?ci do ca?ej koszulki. Dodatkowo, jako przejaw silnej dumy, flaga hiszpa?ska zosta?a udekorowana za koszulk?.

 

July 18 Juventus F.C. 2018-19 sezon drugi wyjazd koszulk? Sidst udgivet den 18-07-2018

Juventus F.C. og?osi? now? Stroje Pi?karskie wyjazdow? drugiego zespo?u w sezonie 2018-19. Nowa koszulka ??czy technologi? wykonania z przyjazn? dla ?rodowiska innowacj?.

Ta elegancka, ciemnoszara Koszulka Juventus ma nadrukowane logo pi?ki no?nej, podkre?lone jaskrawymi ?ó?tymi trzema paskami i Juventusem F.C. znaczek na piersi.

   "Rdzeniem nowego, drugiego jersego Juventusu FC s? innowacje ekologiczne i d?ugotrwa?e. W ciemnoszarym i ?ó?tym odcieniu ta koszulka b?dzie ?wietna na boisku lub na ulicy. "Tak wielu fanów zas?uguje na to. Koszulka, to dobry wybór.

 

July 17 Mecz towarzyski Manchester United na sezon 2018-19 Sidst udgivet den 17-07-2018

Manchester United wypu?ci? now? Koszulki Pi?karskie dru?yny w sezonie 2018-19. W nowej Koszulka Manchester United obchodzona jest 140. rocznica za?o?enia klubu, ho?d dla pocz?tków klubu z szyn? - Newton Heath Cricket and Football Club.

Nowa koszulka zadebiutuje podczas letniej trasy Manchester United w Stanach Zjednoczonych przeciwko klubowi Americas w Arizonie. Bogate tkaniny strukturalne wyra?nie pokazuj? czarny do czerwonego gradient z czarnymi spodenkami i czerwonymi i czarnymi pasuj?cymi skarpetami. Pasuj?cy.

   "Tory kolejowe w koszulce pochodz? z pocz?tków klubu, po raz kolejny pokazuj?c, jak innowacyjne s? ich projekty - chwytaj?c wspania?y moment z przesz?o?ci i przekszta?caj?c go w koszulk? dla wsparcia zespo?u. Wierz?, ?e fani to pokochaj?. "

Po tym, jak Kohler zosta? g?ównym partnerem Manchesteru United i jego pierwszego sponsora w armwrestlingu, reklama Kohlera pojawi?a si? równie? na r?kawie koszulki Red Devils.

 

July 16 Ronaldo bierze udzia? w spotkaniu Juventusu, aby pokaza? koszulk? nr 7 Sidst udgivet den 16-07-2018

Podczas Mistrzostw ?wiata Ronaldo zako?czy? transfer do Juventusu, co zaskoczy?o fanów na ca?ym ?wiecie. Ale wkrótce fani zrozumieli decyzj? o wsparciu Ronaldo i kupili Koszulki Pi?karskie po raz pierwszy.

Ronaldo oficjalnie pojawi? si? w Juventusie. Ronaldo równie? pokaza? swoj? nr 7 Koszulka Juventus w Juventusie. Przewodnicz?cy Juventusu Agnelli i dyrektor generalny Marotta wyst?pili tak?e z Ronaldo.

Ronaldo najpierw zaakceptowa? badanie lekarskie z oddzia?u Juventusu. Po badaniu lekarskim, Ronaldo, w garniturze, w towarzystwie agenta Mendesa, przyby? do siedziby klubu Juventusu i spotka? si? z Agnelli i innymi cz?onkami zarz?du klubu. W towarzystwie dyrektora generalnego Marotta, Ronaldo uda? si? do bazy szkoleniowej, aby spotka? nowych cz?onków dru?yny. Poda? r?k? trenerowi Allegri, cz?onkom dru?yny Giorgio Chiellini, Pjanicowi i innym. Ronaldo powiedzia? do fanów po w?osku: "Jestem gotowy na gr?!"

 

July 9 Chorwacja awansuje do pó?fina?ów Sidst udgivet den 09-07-2018

Pierwsza prezydent Chorwacji, Kolinda Grabar-Kitarovic, ubrana w Stroje Pi?karskie z symbolami narodowymi, przyje?d?a?a do Rosji, aby dopingowa? swoj? dru?yn? narodow? podczas Mistrzostw ?wiata FIFA.

W sobotni? noc, w ekscytuj?cym spotkaniu, Chorwacja zako?czy?a gospodarze rosyjskiej bajki Puchar ?wiata FIFA, która odby?a si? w rzutach karnych, aby wej?? do pó?fina?ów po raz pierwszy od 1998 roku. Rozmawia z prezydentem FIFA Giannim Infantino i rosyjskim premierem Dmitrijem Miedwiediewem podczas gra. Mecz si? sko?czy?, jasna plama w czerwono-bia?ej Koszulka Juventus w krat? i czerwone spodnie chorwackiej prezydent Kolindy Grabar-Kitarovic skoczy?y z krzes?a i krótko rzucone. Jej zachowanie dobrze k?adzie nacisk na to, ?e jest kibicem "jak wszyscy inni".

Po wygraniu 4-3 rzutów karnych Rosja wycofa?a si? z gry.

 

June 1 Puchar ?wiata 2018 Francja 23-osobowy sk?ad Sidst udgivet den 01-06-2018

Francja og?osi?a swój ostatni 23-osobowy sk?ad na Mistrzostwa ?wiata w 2018 roku. Zawiera?o sporo niespodzianek, w szczególno?ci brak Martial, Benzema i Rabiot. Dru?yna 23-osobowa pokazuje, jak Francja mo?e przygotowa? si? do ataku.

Francja ma najbardziej utalentowan? dru?yn? na ?wiecie, a ich trener reprezentacji narodowej Didier Deschamps wykonuje bardzo dobr? robot?, aby uzyska? jak najwi?cej niesamowitej puli talentów. W lipcu 2012 roku obj?? stanowisko trenera reprezentacji narodowej i od tego czasu Francja stopniowo si? poprawia i osi?ga fina? Euro 2016. Didier Deschamps jest atakuj?cym trenerem, a mimo tego, ?e zespó? jest pe?en graczy osi?gaj?cych szczyt, wci?? nie kontroluj? gra, ale Francja jest ?miertelnie przeciwna. Puchar ?wiata jest coraz bli?ej, zamierzam za?o?y? t?
koszulka mistrzostwa ?wiata 2018 Francja, aby wspiera? nasz? reprezentacj? na miejscu.

Mbappe móg? sfinalizowa? swoj? sta?? umow? z PSG do czasu wej?cia na pok?ad samolotu dla Rosji. B?dzie on kluczowym graczem dla Francji w swoim tempie i podst?pno?ci. Ousmane Dembele jest kolejnym, który mo?e nie rozpoczyna? ka?dej gry, ale powinien wykorzysta? swoje szanse. Gdzie mog? znale?? jego
koszulki pi?karskie World Cup 2018.

May 28 Real Madryt pokonuje Liverpool w finale Ligi Mistrzów Sidst udgivet den 28-05-2018

Dwa gole Gareth Bale'a z ?awki - jeden cud, a drugi b??d - da?y Realowi zwyci?stwo 3-1 w finale Ligi Mistrzów w sobot?. Zwyci?stwo by?o trzecim z rz?du w Madrycie w turnieju. To rozszerza rekord Ligi Mistrzów w Madrycie. co za wspania?y zawodnik, co za dobry koszulka Real Madryt Bale.

To by? czwarty fina? Ligi Mistrzów pi?ciu lat Bale w Real Madryt. Pierwszym z dwóch goli strzelonym przez Gareth Bale'a by? rzut g?ow? na tyle dobry, aby wygra? jeden z 13 fina?ów Pucharu Europy. Jak jego fani, dostan?
koszulki pi?karskie odda? mu ho?d.

Liverpoolowi trudno by?oby wygra? ten fina? bez Mohamed Salah, a ich cel zosta? wyeliminowany z fina?u w pierwszej po?owie z Sergio Ramos. Jurgen Klopp powstrzyma? si? od obwiniania kapitana Madrytu za walk?.

May 24 Trener reprezentacji Hiszpanii Lopetegui og?osi? 23 graczy w Pucharze ?wiata Sidst udgivet den 24-05-2018

Lopetegui powiedzia? po raz pierwszy: "Chc?, aby wszyscy zrozumieli, ?e ci, którzy nie zostali wybrani na ostatecznej li?cie graczy w promocji naszego Pucharu ?wiata równie? wnie?li wk?ad, zawsze jest trudno podejmowa? decyzje, ale lista ma tylko 23 miejsca w Koniec ko?ców, stworzyli?my list? 23 osób, które mog? nam najlepiej pomóc, przynosimy najlepszy sk?ad dru?yny i musimy walczy? o najlepsze wyniki w Pucharze ?wiata. Ta koszulka mistrzostwa ?wiata 2018 Hiszpania w?a?nie jest bardzo popularna. "

Odnosz?c si? do przyczyny utraty Morata, Lopetegui wyja?ni?: "Przeprowadzi?em ju? wywiady z tymi graczami i nie jest ?atwo stworzy? list? 23 osób, poniewa? kto? zawsze b?dzie pokonany. My?l?, ?e na pozycji przedniej inni gracze mog? przynie?? wi?cej pomocy. Nie mam ?adnych uprzedze? co do Moraty, wszak gra? bardzo ci??ko w ko?cowej fazie sezonu. Mata zosta?a wykluczona z sk?adu Pucharu ?wiata jest trudn? decyzj?, ale inni gracze maj? równie? marzenie udzia?u w Pucharze ?wiata . "

Mówi?c o wybranych graczach hiszpa?skiego napastnika, Lopetegui skomentowa?: "Trzech ludzi Aspas, Diego Costa i Rodrigo ma inne cechy. Aspas mo?e stworzy? zagro?enie w obszarze karnym. Rodrigo ma równie? t? umiej?tno??, a Diego Costa mo?e da? dru?ynie ofensywn? agresywno?? i pomóc nam otworzy? przestrze?. Gdzie znale?? tani
stroje pi?karskie"

May 20 Sarah prowadzi egipski Puchar ?wiata Sidst udgivet den 20-05-2018

Egipski Zwi?zek Pi?ki No?nej og?osi? list? 29 reprezentantów narodowych przygotowuj?cych si? do Mistrzostw ?wiata w 2018 roku w Rosji. List? prowadzi? napastnik Premier League, Salah, a tak?e kontuzjowany pomocnik Arsenal Elneny. Nowa koszulka mistrzostwa ?wiata 2018 Egipt wysz?a. Zgodnie z regu?ami mistrzostw ?wiata, dru?yna musi z?o?y? ostateczn? list? 23 osób w okre?lonym czasie, co oznacza, ?e ??nie jest to ostateczna lista, a sze?ciu graczy nale?y porzuci?.

Nie ma w?tpliwo?ci, ?e Salah odegra? kluczow? rol? w egipskiej dru?ynie narodowej. Po 28 latach ponownego awansu Egiptu na Puchar ?wiata, Salah spisa? si? dobrze. W ostatnim etapie kwalifikacji do strefy afryka?skiej Salah omal nie straci? wszystkich goli w dru?ynie i strzeli? dwie bramki przeciwko Kongo, aby pomóc zespo?owi w awansie. To, jak daleko mo?e si? posun?? Egipt w Pucharze ?wiata w Rosji, zale?y wy??cznie od wykonania Salah, a Salah b?dzie mia? okazj? ponownie si? wzmocni?. B?d? bardzo podekscytowany noszeniem jego
koszulki pi?karskie, aby go wspiera?.

Wyj?tkowe wyst?py Salah sprawi?y, ?e Egipt by? bardzo wyczekiwany w Pucharze ?wiata. Egipt jest w grupie z Arabi? Saudyjsk?, Urugwajem i gospodarzem Rosji. Egipt jest równie? uwa?any za spoiler Pucharu ?wiata.

May 17 Jak Neymar b?dzie w Pucharze ?wiata? Sidst udgivet den 17-05-2018

Siedz?c w najlepszej na ?wiecie cenie 220 milionów euro, Neymar by? kiedy? nazywany najbli?szym graczem "Messi", ale po przeniesieniu do Ligue, ekspozycja Neymaru spad?a, a konkurencyjno?? ligi francuskiej by?a znacznie mniejsza ni? w La Liga.

26-letni Neymar uczestniczy? tylko w ostatnim Pucharze ?wiata i zdoby? br?zowe buty z 4 bramkami. Liczby by?y nawet lepsze ni? Messi i Ronaldo. Niestety, Neymar zosta? ranny przypadkowo kilka miesi?cy temu. Oczekuje si?, ?e data jego powrotu nast?pi przed Mistrzostwami ?wiata. W ci?gu ostatnich sze?ciu miesi?cy nie gra? w oficjaln? gr?. Pa?stwo jest dobre, a z?e - tajemnic?. Je?li jednak status Neymar powróci do 100%, linia ataku utworzona z Coutinho b?dzie jedn? z najsilniejszych przest?pstw w rosyjskim Pucharze ?wiata. Gdzie jest sklep z
koszulka mistrzostwa ?wiata 2018 Brazylia w pobli?u?

Puchar ?wiata w Rosji jest coraz bli?ej, a fani s? coraz bardziej podekscytowani. Nowa
koszulka Mistrzostwa ?wiata 2018 kontynuuje swój zwyk?y styl. Brazylijska dru?yna to silny zespó?. Jakie niespodzianki przyniesie to fanom? Z niecierpliwo?ci? czekamy na to razem.

May 15 Portugalia Puchar ?wiata Lista 35 osób Sidst udgivet den 15-05-2018

Portugalski Zwi?zek Pi?ki No?nej og?osi? 35-osobow? list? g?ównych mistrzostw ?wiata w Rosji. Ronaldo by? prowadzony przez kapitana, a Fonte by? nominowany. Sanches przegra?, a Coentrao aktywnie odmówi? udzia?u w Pucharze ?wiata ze wzgl?du na s?abe wyniki.

W Pucharze ?wiata Portugalia jest w grupie B z Hiszpani?, Marokiem i Iranem. Na 35-osobowej li?cie Portugalii Ronaldo, Pepe, Quaresma, Nani, Bruno Alves, Moutinho i inni starsi gwiazdy znale?li si? na krótkiej li?cie. Gomez, który mia? niewiele okazji do gry w Barcelonie, równie? otrzyma? telefon. Czy
koszulka mistrzostwa ?wiata 2018 Portugalia zosta?a opublikowana?

Najbardziej zaskakuj?ca jest pora?ka Sanches. Sanchez zas?yn?? podczas Pucharu Europy w 2016 roku. Zosta? nazwany zwyci?zc? Z?otego Ch?opca 2016. Jednak w ci?gu ostatnich dwóch lat rozwój Sanchez nie przebiega? g?adko. Przez rok by? zast?pc? Bayernu Monachium.

Coentrao aktywnie odrzuci? apel reprezentacji narodowej. Gdzie mog? znale??
koszulki pi?karskie World Cup 2018 dobrej jako?ci? Coentrao wystosowa? list otwarty stwierdzaj?cy, ?e nie ma obecnie statusu niezb?dnego do mistrzostw ?wiata, wi?c zdecydowa? si? nie bra? udzia?u w Pucharze ?wiata.

May 12 Gdy zbli?aj? si? Mistrzostwa ?wiata, Peru wywo?uje gor?czk? futbolow? Sidst udgivet den 12-05-2018

W Peru mi?o?nicy futbolu s? liczni. Gdy zbli?a? si? Puchar ?wiata w Rosji w 2018 roku, zespó? peruwia?ski pokona? zespó? Nowej Zelandii 2-0 w listopadzie ubieg?ego roku i dosta? ostatni bilet. Peruwia?ska narodowa gor?czka futbolowa ponownie wystartowa?a. Fani podbijaj? koszulki pi?karskie World Cup 2018, aby wesprze? swoj? dru?yn? narodow?.

117-letni klub Lima League jest jedn? z trzech najlepszych dru?yn w Peru i 22 razy wygra? mistrzostwo ligi. M?odzi studenci s? zobowi?zani do p?acenia czesnego za 200 nowych miesi?cy miesi?cznie. Gdy kompetencja zostanie spe?niona, uczniowie zostan? zaproszeni przez trenera do udzia?u w zawodach na poziomie profesjonalnym.

W Peru, kibice futbolu u?ywaj? swojej w?asnej drogi, aby sprosta? oczekiwaniom Mistrzostw ?wiata w pi?ce no?nej w 2018 roku. Oprócz zbierania kart gwiazd z Mistrzostw ?wiata i przygotowania
koszulka mistrzostwa ?wiata 2018 Peru narodowej, wielu ludzi skorzysta?o z biletów na Mistrzostwa ?wiata, aby przygotowa? si? do nadchodz?cych zawodów Pucharu ?wiata.

May 8 Mistrzostwa ?wiata w Argentynie 2018 23 Dru?yna Man- mo?liwe pozycje startowe Sidst udgivet den 08-05-2018

Argentyna wyznaczy?a Jorge Sampaoli na zalecenie Messi i kilku innych starszych graczy. Pod Sampaoli Argentina uda?o si? zakwalifikowa? do mistrzostw ?wiata po trudnej rundzie kwalifikacyjnej i chocia? by? w pobli?u zespo?u przez mniej ni? rok, Argentyna wygl?da bardziej solidnie zarówno w przód, jak i na ty?ach. Jak wybra? koszulka Mistrzostwa ?wiata 2018?

Argentyna ma pewne problemy z bramkarzami, Sergio Romero z Manchesteru United ma zacz?? od Nahuel Guzman i Geronimo Rulli jako rezerwowi strzelcy. Gabriel Mercado jest prawdopodobnie pierwszym wyborem po prawej stronie. Nicolas Otamendi z pewno?ci? zacznie w ?rodkowej obronie. Lejel Messi b?dzie kapitanem i zacznie po prawej stronie ataku trzech ludzi z Higuain lub Aguero.

To ?wietny zespó?. Wierz?, ?e wielu ludziom spodoba si? ich
koszulka mistrzostwa ?wiata 2018 Argentyna i czekamy na wyst?p Argentyny na Mistrzostwach ?wiata 2018.

May 5 Real Madryt powstrzymuje Bayern Monachium, aby awansowa? do trzeciego fina?u Ligi Mistrzów Sidst udgivet den 05-05-2018

Dwa gole Karima Benzemy pomog?y Realu Madryt awansowa? do trzeciego fina?u Ligi Mistrzów po scyntylacyjnym remisie 2: 2 z Bayernem Monachium w drugim meczu we wtorek.

Hiszpa?ska dru?yna straci?a dwa gole w drugim meczu w Santiago Bernabeu - w trzeciej minucie Joshua Kimmich, a po drugiej ze swoim po?yczonym pomocnikiem, Jamesem Rodriguezem - ale wystarczy?o, ?e karate z Karima Benzemy wystarczy?o, aby ludzie Zinedine Zidane'a remisowali 2 -2 w nocy i przejd? do fina?u. Jestem dumny z Realu Madryt i posiadam
stroje pi?karskie.

Có? za trudna gra. Czy
koszulka Real Madryt mo?na spersonalizowa? pod w?asnym nazwiskiem? Real Madryt musia? walczy?, ale ostatecznie zagra w finale Ligi Mistrzów w Kijowie. Bayern zas?uguje na uznanie za ich wyst?p.

April 28 Liverpool 2018-19 Nowy Domowe Koszulka Sidst udgivet den 28-04-2018

Pod has?em "This Means More" New Balance po??czy?o si?y z klubem Premier League Liverpool, aby wprowadzi? na rynek swoje nowe koszulki w domu na sezon 2018-19. Nowa koszulka Liverpool kontynuuje uznan? retro stylizacj? i kontynuuje. Prezentowana w bogatej czerwieni, frontalny motyw inspirowany jest scen? Anfield.

Nowy temat podkre?la futbol jako sposób na ?ycie, stadion jest w domu, a koszulka jest symbolem to?samo?ci. Projekt nowej
koszulki pi?karskie, aby wprowadzi? krawat, z krawatem, aby styl koszuli zbli?y? si? do codziennego ?ycia fani mog? równie? nosi? go w codziennym ?yciu.

Kapitan Liverpoolu Jordan Henderson powiedzia?: "Nasze koszulki to nie tylko ubrania noszone na ciele. To wci?? cz??? naszego zespo?u. B?dziemy czu? si? bardzo zaszczyceni, gdy za?o?yli?my koszulki Liverpoolu. Nie mo?esz sobie wyobrazi?, ?e b?dzie to dla nas. Co to znaczy? Liverpool jest wyj?tkowy i jestem pewny, ?e nasi fani pokochaj? ten nowy domowy
Koszulka i dodadz? mu otuchy. "

April 26 Mohamed Salah: Liverpool Salah zagra? PFA Player of the Year 2017-18 Sidst udgivet den 26-04-2018

Mohamed Salah zdoby? nagrod? Zawodnika Roku Zawodowców Zawodowych w roku 2017-18.

Pi?karze Liverpoolu pokonali Kevin de Bruyne, Harry Kane, Leroya Sane, Davida Silv? i Davida de Gea w g?osowaniu swoich kolegów. Jego
koszulki pi?karskie Liverpool jest taka ?adna, a ja wol? j? mie?.

Sane Manchester City wygra? nagrod? dla m?odego gracza, a Fran Kirby - Fran Kirby - nagrod? Kobiet Gracza Roku.

"To zaszczyt, a zw?aszcza, ?e ??jest g?osowany przez graczy, jestem szcz??liwy i dumny" - powiedzia? Salah.

Szef Liverpoolu, Jurgen Klopp, powiedzia?, ?e by? szcz??liwy, ?e mia? okazj? zosta? menad?erem Salah i doda?, ?e zdobycie nagrody by?o niewiarygodnym zaszczytem. Jak rozpozna? jako??
stroje pi?karskie Premier League?

Salah strzeli? 31 bramek w 33 meczach Premier League dla Liverpoolu i prowadzi wy?cig o z?oty but.

31-gi gol strzelony przez Salaha zabra? go z Alanem Shearerem, Cristiano Ronaldo i Luisem Suarezem, którzy dziel? rekord w 38-meczowym sezonie.

April 20 Salah ma mo?liwo?? przekroczenia rekordu Iana Rusha dla Liverpool Sidst udgivet den 20-04-2018

Mohamed Salah opisa? mo?liwo?? przekroczenia rekordu Iana Rusha dla Liverpoolu jako "wielkiego" ?ród?a dumy z jego strony.

Ale Salah twierdzi, ?e nie b?dzie stawia? osobistej chwa?y przed celami zespo?u, poniewa? sezon zmierza ku szczytowi. Gdzie spersonalizowa?
koszulki pi?karskie?

Maj?c 40 bramek do swojego nazwiska, Salah ju? cieszy? si? najbardziej p?odn? kampani? debiutantów w historii Liverpoolu, a jego przysz?o?? ma teraz kolejny kamie? milowy w jego ?yciu. Nie mog? si? doczeka?, kiedy dostan? jeden z jego
koszulka Liverpool Salah jako prezent urodzinowy.

Zapytany o mo?liwo?? zrobienia historii, Salah powiedzia? Premier League Productions: "Jest wielka szansa, aby pobi? rekord, by? numerem jeden w takim klubie jak Liverpool, to co? wielkiego.

B?d? bardzo szcz??liwy, je?li go z?amam. Ciesz? si? z 40, chc? dalej strzela?, chc? by? numerem jeden na p?ycie.

Zawsze dobrze jest, gdy widzisz swoje imi? z legendami o klubie takim jak Liverpool, to jest inne uczucie i jestem z tego bardzo zadowolony.

Zrobi? co w mojej mocy, aby pobi? rekord, ale jak ju? powiedzia?em, gramy jako 11 graczy, gram dla zespo?u. Nie chodzi o pojedyncze nagrody, to co? dla zespo?u. Jestem pewien, ?e je?li b?d? mia? szans? odda? go komu?, ?eby go zaliczy?, zrobi? to.

April 18 Tottenham 1 Manchester City 3 Sidst udgivet den 18-04-2018

Manchester City zamkn?? tytu? Premier League po powrocie do zwyci?skiej drogi z 3-1 zwyci?stwem nad Tottenham Spurs na Wembley w sobotni wieczór. Chc? dostosowa? koszulki pi?karskie Manchester City z moim imieniem i numerem.

Po rozczarowuj?cym tygodniu dla Manchester City, w którym dru?yna Pep Guardioli odpad?a z Ligi Mistrzów przez Liverpool i przegra?a z arcy-rywalami Manchesterem United, go?cie mieli marzenie o sko?czeniu po tym, jak dwa razy w ci?gu trzech minut w pó?nocno-zachodnim Londynie siatkowali dwa razy. .

kocham Manchester City od wielu lat, mam wszystkie klasyczne
stroje pi?karskie.

Mówi?c po meczu Pep Guardiola odwa?nie opowiedzia? si? o Raheem Sterlingu. W momencie gdy Sterling zwi?ksza swoje cele, b?dzie jednym z najlepszych graczy na ?wiecie, poniewa? ma wszystko. Jest m?ody i jest w stanie to zrobi?.

Po tym, co wydarzy?o si? w tym tygodniu, przyj?? tutaj i zagra? tak, jak my - ci go?cie s? fantastyczni, niesamowici - s? niesamowici. Teraz mamy szans? przeciwko Swansea i zamierzamy zosta? mistrzami.

April 11 Liverpool 2: 1 Manchester City: Salah pokonuje Manchester City z Ligi Mistrzów Sidst udgivet den 11-04-2018

Liverpool przekonuj?co przeniós? si? do pó?fina?u Ligi Mistrzów we wtorek, eliminuj?c Manchester City 5-1 na ??cznej. Liverpool pokona? Manchester City 2: 1 w drugim meczu na Etihad (Liverpool wygra? pierwszy mecz 3: 0) we wtorek, a s?dzia krad? show.

Wydawa?o si?, ?e Leroy Sane spó?ni? si? na 2-0 w drugiej po?owie, ale zosta? sprawdzony na spalonym. Problem? Nie ma szansy, ?e jest on na spalonym, je?li "pass" pochodzi od przeciwnika. A potem Pep Guardiola zosta? wys?any po pierwszej po?owie. Jestem bardzo szcz??liwy, ?e dosta?em
stroje pi?karskie Premier League w tym stylu.

Liverpool Mohamed Salah, który latem tego roku zobaczysz w Pucharze ?wiata z Egiptem, strzeli? 39 gola w sezonie na pocz?tku drugiej po?owy. Dzi?ki bramkom Mohamed Salah i Roberto Firmino. Czy teraz wygraj? Lig? Mistrzów? Nikt nie powinien tego wyklucza?. Salah po raz kolejny stworzy? cud, podobnie jak on i jego
koszulka Liverpool domowe.

April 10 Zlatan Ibrahimovic wraca i wygrywa 4-3 derby Sidst udgivet den 10-04-2018

Zlatan Ibrahimovic nie jest obcy, by zrobi? dramatyczne wej?cie - i zrobi? to w?a?nie w swoim debiucie w Los Angeles Galaxy.

Manchester United przerwa? kontrakt szwedzkiego napastnika na przerw? mi?dzynarodow?, aby umo?liwi? mu przeprowadzk? do Ameryki i zosta? zadebiutowany w derbach w Los Angeles.

Ibrahimovic jest nadal w dobrym stanie. Mam nadziej?, ?e przyniesie fanom wi?cej niespodzianek. Jego
koszulki pi?karskie Los Angeles Galaxy jest klasyczna na zawsze.

36-letni Ibrahimovi? zast?pi? swoj? dru?yn? 3-1 w dó? i zainicjowa? atak Galaxy, który doprowadzi? do gola, zaledwie dwie minuty po jego rozpocz?ciu. Jest tak przystojny, ?e ma na sobie ten nowy
koszulka domowe.

Potem pad? og?uszaj?cy gol ze szwedzkiej bramki Ibrahimovic z 40 jardów, a strza? zza bramkarza z Los Angels, Tylera Millera, by? poza jego lini?.

Nast?pnie uda? si? do domu w ostatnich sekundach gry, aby zako?czy? wielki comeback i wygra? 4-3 derby.

April 9 Griezmann otrzymuje remis Atlético Madryt, po tym, jak Ronaldo zdoby? Real Madryt Sidst udgivet den 09-04-2018

Losowanie 1-1, zabezpieczone bramkami Cristiano Ronaldo i Antoine Griezmann, pozostawia Atlético Madryt 11 punktów za Barcelon? na szczycie tabeli. Pozostawia tak?e cztery punkty przewagi nad Real Madryt, pozostawiaj?c siedem meczów. Ta koszulki pi?karskie Real Madryt domowe ma styl zarówno domowy, jak i na zewn?trz. S? tu ju? pi?? lat z rz?du, nie przegrywaj?c w lidze; sta?o si? to prawdziw? rywalizacj? i to by?y konkurencyjne derby, pomimo sugestii, ?e b?dzie to "bezkofeinowa".


Chcia?bym dosta? stroje pi?karskie Primera División dla mojego syna, on b?dzie taki szcz??liwy. Rezultat bardziej pasowa? do Atlético Madryt, a to by?a strona gospodarzy, która odnios?a zwyci?stwo pod koniec, znakomita gra od Jana Oblaka odmawia Sergio Ramos w 90. minuta. Nie chcieli remisu, cho? jego znaczenie by?o wzgl?dne, by? mo?e ujawni?o si?, gdy Ronaldo zosta? wycofany po godzinie. Obie te strony prawie na pewno maj? przed sob? europejskie pó?fina?y. To, czego nie maj?, to ju? wy?cig tytu?owy - ale potem wiedz? o tym od jakiego? czasu.

Real Madryt b?dzie rozczarowany, ?e nie byli w stanie zdoby? trzech punktów z tego meczu. Byli lepsz? dru?yn? przez wi?ksz? cz??? gry, ale cel Griezmann wystarczy?, aby da? go?ciom punkt na Santiago Bernabeu. S? niepokonani w swoich ostatnich pi?ciu wizytach w Liga na tym terenie.

March 31 Bramka Gabriel Jezus daje zwyci?stwo zemsty Brazylijczyka, aby zako?czy? niepokonany wyjazd Niemiec Sidst udgivet den 31-03-2018

Brazylia wygra?a z Niemcami 1: 0 zwyci?stwo nad Niemcami, aby uzyska? miar? zamkni?cia po upokarzaj?cej pora?ce podczas Mistrzostw ?wiata 2014. Jest bardzo szcz??liwy ogl?daj?c graczy poc?cych si? mokr? koszulka mistrzostwa ?wiata 2018 Brazylia.

Obie ?wiatowe mocarstwa spotka?y si? po raz pierwszy od czasu, gdy Niemcy zawiod?y Brazyli? 7-1 w domu prawie cztery lata temu.

To prawdziwa
koszulki pi?karskie. Jednak obro?ca Brazylii we wtorek by? stauncherem w Monachium, a jedyn? ró?nic? okaza? si? samotny gol Gabriel.

Jezus wykona? kontratak w 36. minucie, a jego strza? zosta? trafiony z 15 metrów.

Jednak nieca?? minut? pó?niej Willian pos?a? Curlingowi krzy?yk do Jezusa, którego pot??ny strza? trafi? prosto na bramkarza Niemca Kevina Trappa, ale zosta? przerwany przez lini?.

Niemcy prawie skradli remis w 92. minucie, kiedy Toni Kroos znalaz? miejsce do strzelania, ale bramkarz Alisson dobrze zrobi?, aby uratowa?.

March 29 Hiszpania 6-1 Argentyna: Isco zdobywa hat-tricka, gdy gospodarze rozbijaj? Argentyn? Sidst udgivet den 29-03-2018

Przez d?ugi czas Hiszpania ubolewa?a nad faktem, ?e s? oni mistrzami ?wiata w meczach towarzyskich, ale nie w prawdziwych turniejach. Optymizm b?dzie jednak nieunikniony, po wyst?pach w Düsseldorfie w pi?tek i przeciwko Argentynie we wtorek wieczorem - nawet je?li ich przeciwnicy byli bez Lionel Messi, jedynego cz?owieka, który cz?sto wydaje si? by? ca?ym zespo?em. Patrzy? z trybuny, gdy jego koledzy z dru?yny zostali pokonani 6: 1 hat-tricka z Isco i po jednym z Diego Costa, Thiago Alcântara i Iago Aspas. To tylko koszulka Mistrzostwa ?wiata 2018, której chc?.

Nie mog?c uciec przed grup? w Brazylii cztery lata temu, nie mog?c wygra? meczu nokautowego na Euro 2016, Hiszpania wygl?da jak Hiszpania, która wygra?a trzy turnieje z rz?du. Dopinguj za
koszulka mistrzostwa ?wiata 2018 Hiszpania. Tylko niektórzy z tych pi?karzy wci?? s? w pobli?u - Andrés Iniesta i Sergio Ramos wystartowali, a David Silva zosta? wypuszczony po meczu w Niemczech, a Sergio Busquets dozna? kontuzji - ale to?samo?? pozostaje. Zosta? odzyskany przez Julen Lopetegui.

W mi?dzyczasie Argentyna jeszcze nie znalaz?a ich. Bez Messiego - bez Angel Di María, Sergio Agüero i Paulo Dybala - czuli?my, ?e nie ma sensu go szuka?. Czas ucieka, aby zbudowa? dzia?aj?cy mechanizm. Nie by?o tu zbyt wiele, by zaoferowa? optymizm Argenty?czykom w Madrycie, którzy to zrobili.

Gdyby nieobecno?? Messiego by?a rozczarowaniem, Isco, Iniesta i Asensio to nadrobili. Ostatni waltz Iniesty zapowiada si? na co? wyj?tkowego; m??czy?ni, których zostawia, te? dokonuj? przemiany tak g?adkiej, jak ich wymiana. Ich pozycje by?y p?ynne i szybkie, graj?c razem znakomicie, a Jordi Alba ?ciga? si? w lewo, a za nimi Koke i Thiago.

March 24 Niemcy i Hiszpania rozegra?y towarzyski remis na spotkaniu dwóch ostatnich mistrzów ?wiata Sidst udgivet den 24-03-2018

Hiszpania, laureaci Mistrzostw ?wiata 2010, poprowadzili w ci?gu sze?ciu minut, kiedy Rodrigo uderzy? do domu z podania Andresa Iniesty.

Andres Iniesta wyg?osi? pierwsz? klas? mistrzowsk? przed odlotem, kapitan Barcelony za?o?y? Rodrigo Moreno na wczesny wyst?p z doskona?ym do?rodkiem.
Ta koszulka w?a?nie wysz?a, gdzie mog? znale?? koszulka mistrzostwa ?wiata 2018 Niemcy.


Ale króluj?cy mistrzowie ?wiata Niemcy wyrównywali z Thomasa Mullera 25-jardowego curlingu w ?ywej pierwszej po?owie.

Druga po?owa w Dusseldorfie nie by?a tak porywaj?ca, a cz?ste zmiany zabija?y jakikolwiek moment, chocia? Mats Hummels w 
koszulka Mistrzostwa ?wiata 2018 trafi? w poprzeczk? do Niemiec.

Obie dru?yny pozostaj? niepokonane od czasu Euro 2016, a Niemcy pokona?y jedn? mecz w 23 meczach, a Hiszpania nie przegra?a w 17 meczach.

Podczas turnieju w Rosji w nieca?e trzy miesi?ce, mecz pomi?dzy dwoma poprzednimi mistrzami ?wiata na Esprit Arena zawsze wygl?da? na niebiesko-chipow?, a gra w wi?kszo?ci polega?a na rozliczeniach.

March 20 Messi: Je?li nie dostan? pucharu ?wiata w tym roku, wycofam si? z Argentyny Sidst udgivet den 20-03-2018

Messi niedawno przyj?? wywiad z argenty?sk? telewizj?. W wywiadzie Messi ujawni?, ?e je?li nie wygra w tym roku koszulka Mistrzostwa ?wiata 2018, najprawdopodobniej zrezygnuje z reprezentacji Argentyny. Mo?e to by? równie? ostatni Puchar ?wiata, w którym bra? udzia?.

Na zbli?aj?cy si?
Mistrzostwa ?wiata w Rosji 2018, Messi powiedzia?: "Mistrzostwa ?wiata w Rosji jest coraz bli?ej, a mój mózg jest tego ?wiadom, ale teraz mam kilka bardzo wa?nych rzeczy do zrobienia w Barcelonie. Wiem, ?e wszyscy chc?, ?ebym wygra? Mistrzostwa ?wiata w Rosji, to bardzo mnie wzrusza, ale musz? ci??ko pracowa? dzie? po dniu. "Jestem gotów kupi? koszulki pi?karskie mistrzostw ?wiata.

Messi powiedzia?: "Wszystko w przesz?o?ci sprawi?o, ?e poczu?em, ?e to mo?e by? ostatni raz, kiedy gra?em na mistrzostwach ?wiata. Trzy razy w finale wydaje si? bez sensu, je?li nadal nie mo?emy wygra? mistrzostwa tym razem, co mamy Do?wiadczeni wcze?niej jeszcze raz wywr? na nas presj?, w takim przypadku mo?emy nie mie? innego wyboru, ni? wycofa? si? z reprezentacji Argentyny. "

"Aby sprzeda? swoje gazety, reporterzy zawsze przekazuj? ka?demu pomys?, który musimy wygra?. W rzeczywisto?ci jest tylko kilka osób, które wymagaj?, aby?my wygrywali. Mamy nadziej?, ?e w przysz?o?ci uda nam si? uczyni? mniej tego rodzaju uwag. Mo?emy cieszy? si? czasem w dru?ynie narodowej. "

Na koniec Messi wyrazi? swoje pragnienie Pucharu ?wiata: "My?la?em o tym, ?e jestem w stanie ponownie wzi?? udzia? w fina?ach mistrzostw ?wiata, wygra? mecz, a nast?pnie podnie?? trofeum. To jest moje wieczne marzenie, kiedy ?wiat Puchar jest bli?szy, Im bardziej intensywne jest to pragnienie, wszyscy wiemy, jak trudno jest zdoby? Puchar ?wiata, aw 2014 r. Byli?my o krok bli?ej i nie mogli?my osi?gn?? tego w bliskim s?siedztwie, to naprawd? sprawi?o, ?e ludzie poczuli si? zawzi?ci. Wszyscy chcemy wygra? Puchar ?wiata to nie tylko ja, moja rodzina i ca?a Argentyna chc? wygra? Mistrzostwa Rosji 2018. "

March 19 AC milan 3 Chievo 2! Przebudzenie AC Milan Andre Silva Sidst udgivet den 19-03-2018

Serie A AC Milan Zwyci?stwo 3: 2 nad Chievo, napastnik Portugalii, Andre Silva, strzeli? zwyci?skiego gola w 82. minucie. To s? jego dwie kolejne mecze, w których AC Milan zdoby? kluczow? pi?k?, aby pomóc dru?ynie zdoby? wi?cej ni? 4 punkty! Ciesz? si?, ?e widz? jego koszulki pi?karskie AC Milan na boisku.

Silva w ko?cu otworzy? swój cel w ostatniej rundzie Serie A, a on strzeli? gola w czasie kontuzji, aby pomóc AC Milan wygra? przeciwnika. Zdob?d? t? koszulki pi?karskie jako pami?tk?. Silva ponownie gra?a na ?awce, a jego gol jeszcze raz pomóg? AC Milan zdoby? 3 punkty.

Silva, który z?ama? dwa kolejne mecze, by? bardzo szcz??liwy po meczu. W wywiadzie dla Sky Sports powiedzia?: "Ciesz? si? z mojego celu, ale to, co mnie cieszy, to to, ?e zespó? wygra?." By?em na ?awce wcze?niej. Zaj??o to du?o czasu, ale wci?? by?em Chcia?bym zosta? w AC Milan i nadal strzela? bramki dla zespo?u, my?l?, ?e w pe?ni dostosowa?em si? do Serie A. "

March 17 Losowanie ?wier?fina?owe Ligi Mistrzów UEFA Sidst udgivet den 17-03-2018

FC Barcelona vs AS Roma

Ostatnie spotkanie mia?o miejsce w fazie grupowej 2015/16, hiszpa?ska strona wygrywaj?c 6-1 na Camp Nou z Lionel Messi i Luis Suárez, obydwaj zdobyli dwa gole. Nie mo?emy si? doczeka?, aby za?o?y?
stroje pi?karskie, aby obejrze? wspania?? gr?.

Sevilla FC vs FC Bayern München

Te kluby nigdy wcze?niej nie spotka?y si? w rozgrywkach UEFA.

Bayern przegra? w ostatnich pi?ciu wyjazdach do Hiszpanii; Sevilla nigdy nie przegra?a w domu z go??mi z Niemiec. Kto wygra, aby uzyska?
koszulka Sevilla FC od oficjalnego.

Juventus vs Real Madrid

Powtórzenie ostatniego sezonu, kiedy Real Madryt wygra? 4-1 w Cardiff.

Cristiano Ronaldo ma siedem bramek w pi?ciu meczach z Juventus.

Liverpool FC vs Manchester City FC

Ta para nigdy wcze?niej nie spotka?a si? w rozgrywkach UEFA.

W rozgrywkach krajowych Liverpool dominowa?, odnotowuj?c 87 zwyci?stw w meczu z Manchester City, z 46 remisami.

Manchester City wygra? tylko jedno z ostatnich o?miu spotka? z Liverpoolem we wszystkich rozgrywkach, trac?c pi??.
Raheem Sterling strzeli? 18 goli w 95 wyst?pach w Premier League dla Liverpoolu, James Milner by? cz?onkiem zwyci?skiej dru?yny Manchester City.

March 16 Barcelona 3 Chelsea 0: Barcelona uko?czy? robot?, awansowa? do ostatniej ósemki Sidst udgivet den 16-03-2018

Pierwszy mecz Barcelona w meczu Ligi Mistrzów UEFA z Chelsea na Stamford Bridge by? bardzo konkurencyjny, ale Lionel Messi by? zdecydowany, aby drugi odcinek by? odrobin? g?adszy. Messi jest idolem wielu koszulki pi?karskie dzieci. Strzeli? w 3. minucie w ?rod?. i wygraj mistrzowski wyst?p podczas zwyci?stwa Barcelona w 3-0, wysy?aj?c Barcelona przez 4-1 w sumie.

Przechodzimy do ostatniej ósemki! Tak wspania?a wydajno?? zespo?u od pocz?tku do ko?ca, o wiele lepiej ni? wszyscy si? spodziewali?my. Messi, Dembélé, Iniesta, Alba, wszystkie fantastyczne
koszulki pi?karskie FC Barcelona. Troch? martwi? si? o Sergio Busquetsa, który odniós? obra?enia i mo?e to by? problem z kolanem, ale wyszed? dobrze, wi?c mam nadziej?, ?e to by? tylko ?rodek ostro?no?ci.

Ten krawat jest gotowy, wszyscy! Tak wi?c Barcelona zrobi?a dok?adnie to, co wszyscy my?leli?my, broni?c i poch?aniaj?c presj?, dopóki nie otrzymali morderczego kontrataku: Jordi Alba z kradzie?? w pobli?u pomocy, Suárez znajduje Messiego, który otacza obron? i strzela rakiet? na ziemi?, która przechodzi przez nogi Courtois AGAIN. To 3-0 Barcelona, ??a my idziemy do ?wier?fina?u!

March 14 Stoke City 0 Manchester City 2: David Silva ol?niewa, aby tytu? by? w zasi?gu r?ki Sidst udgivet den 14-03-2018

Kapitan Vincent Kompany mówi, ?e Manchester City ma "szans? na jednorazowe ?ycie", aby wygra? tytu? przeciwko rywalem Manchester United po tym, jak przywrócili swoj? 16-punktow? przewag? na szczycie tabeli ze zwyci?stwem w Stoke. Jako fan Manchester City, Jestem szcz??liwy, ?e mam Stroje Pi?karskie.

"Jeste?my teraz bardzo blisko", powiedzia? Guardiola, patrz?c na relaksuj?cy obraz, kiedy zastanawia? si? nad dowodz?cym stanowiskiem Manchesteru. "Mamy 81 punktów, co jest du?o. Rozumiem, ?e dla naszych fanów wa?ne jest, aby wygra? z
Manchester United, ale celem jest kolejna gra w Evertonie. Potem, je?li gramy jak dzisiaj, wcze?niej czy pó?niej b?dziemy zwyci?zcami. "

Kibice nosz?cy 
Koszulki Pi?karskie Manchester City wiwatowali z okazji zwyci?stwa. Guardiola by? pe?en pochwa? dla Silva, który sprawi?, ?e brzmia?o to tak, jakby wej?cie na boisko by?o dla niego form? ucieczki w momencie, gdy chodzi o jego ?ycie osobiste. "Kiedy gram w pi?k? no?n?, zapominam o wszystkim innym" - powiedzia?. "Moje prywatne ?ycie jest dla mnie bardzo trudne, ale mój syn walczy i staje si? lepszy".

March 10 AC Milan 0 Arsenal 2: Arsenal Wenger zyskuje cenne wytchnienie z dominuj?c? wygran? w Lidze Europejskiej Sidst udgivet den 10-03-2018

Arsenal po?o?y? swoje ostatnie problemy na jednej stronie, jako dopracowany wyst?p w upad?ych gigantach. AC Milan da? im przewag? w ich ostatnim meczu w Lidze Europy. Rozbij Stroje Pi?karskie z okazji zwyci?stwa Arsenal.

Kariera Arsenal Wenger by?a o wiele za d?uga i zdecydowanie zbyt udana, aby mecz o 1/16 fina?u w drugorz?dnym konkursie w Europie móg? zaliczy? jego najwi?ksze noce. A jednak czysta satysfakcja wynikaj?ca z tego wyniku, oswajanie pr??nej strony AC Milan w zapakowanym San Siro, z pewno?ci? b?dzie porównywa? do wszystkiego, czego do?wiadczy? w tych burzliwych ostatnich latach.

Bior?c pod uwag? okoliczno?ci, by?a to do?? niezwyk?a reakcja ze strony grupy graczy, którzy sami przyznaj? si? do popadni?cia w "negatywn? spiral?" po czterech kolejnych pora?kach. Sezon zako?czy? si?, jak im powiedziano, z nadziej?, ?e kwalifikacje Ligi Mistrzów wygasn? w Premier League dzi?ki 13-punktowej luce do czwartego miejsca Tottenham Hotspur.Koszulki Pi?karskie Arsenal by? na linach, jak przyzna? Wenger.

"To jak mecz bokserski" - powiedzia?. "Jeste? w po?owie powalony i musisz stawi? czo?a innemu przeciwnikowi, zanim znowu wstaniesz."

March 5 Manchester City 1 Chelsea 0: Bernardo Silva uderza jako mistrz w rozdaniu tytu?u z zaledwie walk? Sidst udgivet den 05-03-2018

Byli to mistrzowie Premier League przeciwko czempionom-elektom, a przepa?? by?a jeszcze wi?ksza ni? nadzwyczajne 25 punktów, które teraz dziel? pi?t? pozycj? Chelsea z topowego sto?u w koszulki pi?karskie Manchester City.

Jedn? z piosenek ?piewanych przez fanów Manchester City jest "my tak naprawd? nie jeste?my tutaj", przypomnienie dni z pó?nych lat 90., kiedy to byli dru?yn? trzeciego rz?du, ale to Chelsea naprawd? nie by?a na tym urz?dzeniu.

zdob?d? koszulki pi?karskie, aby wesprze? Manchester City.Chelsea da?a zaskakuj?co negatywny wynik i nie uda?o si? trafi? do celu w meczu, poniewa? bramka Bernardo Silva w nieca?? minucie w drugiej po?owie przypiecz?towa?a mecz i popchn??a Manchester City bli?ej tytu?u Premier League.

Badacz Sky Sports Gary Neville nazwa? wystaw? Chelsea "absolutnie nie do przyj?cia" i oskar?y? graczy Conte o bycie "manekinami".

March 3 Premier League: Mohamed Salah uderza 32 gole sezonu Sidst udgivet den 03-03-2018

Ostateczny 32-letni Mohamed Salah pomóg? Liverpool zdoby? drugie miejsce w Premier League po zwyci?stwie 2: 0 w sobot? u siebie z dru?yn? Newcastle United zarz?dzan? przez by?ego szefa Reds, Rafaela Beniteza. Sadio Mane, który strzeli? 14 gola w sezonie, by? tak?e w czo?ówce Jurgena Kloppa, który przegra? tylko jedn? z ostatnich 20 ligowych rozgrywek.Koszulki Pi?karskie Liverpool Salah, którego 32 gole pasuje do ca?ego wyniku Newcastle w wszystkich rozgrywkach w tym sezonie, ponownie zdoby? uznanie po kontynuowaniu biegu, w którym strzeli? gola w siedmiu kolejnych meczach.

Liverpool powróci? na drugie miejsce w angielskiej Premier League, chocia? Manchester United mo?e przeskoczy? zespó? Juergen Klopp w poniedzia?ek, kiedy odwiedza Crystal Palace.

nowa czerwona koszulki pi?karskie dzieci?ca wychodzi.Liverpool nie ma szans na z?apanie Manchester City, ale zdobycie drugiego miejsca w dru?ynie graj?cej prawdopodobnie najlepszy futbol w Europie pozostaje w zasi?gu r?ki.

February 28 Gwiazda Manchester United Paul Pogba dostaje kolejn? now? fryzur?, aby uczci? zwyci?stwo Chelsea Sidst udgivet den 28-02-2018

Pomocnik Czerwonego Diab?a w niedziel? zagra? pe?ny mecz z Chelsea na Old Trafford, kiedy zosta? odwo?any do startowego XI przez Jose Mourinho.

Aby zaznaczy? powrót na bok, a tak?e zdoby? trzy wa?ne punkty,Koszulka Manchester United Pogba wyruszy? w podró? do fryzjerów, zanim opublikowa? gotowy wygl?d na Instagramie.

Od czasu ponownego do??czenia do Manchester United z Juventus za 89 milionów funtów w 2016 roku, Pogba ma bardziej ró?ne fryzury ni? ma strzelone bramki.kup Stroje Pi?karskie, aby go wspiera?.

Pogba uderzy? w zaledwie 12 uderze? dla posiadaczy Ligi Europejskiej, a od powrotu do Premier League ma ponad 20 fryzur.

Ale kiedy mo?e bawi? si? na boisku, jego forma nadal s?abnie.

February 25 Chelsea 1 Barcelona 1: Messi prze?amuje bluesowy hoodoo, pozostawiaj?c remis w równowadze Sidst udgivet den 25-02-2018

Barcelona pad?a z ty?u po tym, jak Willian uderzy? Chelsea z przodu, Lionel Messi strzeli? swojego pierwszego gola w meczu z Blues.

Lionel Messi strzeli? po raz pierwszy w meczu z Chelsea, kiedy Barcelona wysz?a z ty?u, aby zdoby? kluczow? bramk? na wyje?dzie w drugiej po?owie meczu 16 ostatnich Ligii Mistrzów. Je?li jeste? zaskoczony wyst?pem Messi, przejd? do sklepu kup Koszulki Pi?karskie FC Barcelona Messi, aby go wspiera?.

Chelsea i Barcelona stan??y naprzeciwko siebie po raz 13. w Lidze Mistrzów, odnawiaj?c rywalizacj? po klasycznym pó?fina?owym starciu w 2012 roku, a przez wi?kszo?? zawodów mi?dzy stronami nie by?o nic, mimo nieuchronnej dominacji Barcelony w pi?ce .

Willian kontynuowa? swoj? fantastyczn? ostatni? form? dzi?ki innym wyró?niaj?cym si? wy?wietlaczom.jaka pi?kna Koszulki Pi?karskie FC Barcelona dzieci. W pierwszej po?owie dwukrotnie strzeli? bramk?, a strza?y trafi?y w s?upek, a Marc-Andre ter Stegen wyl?dowa? na miejscu.

February 24 Mistrzostwa ?wiata 2018 w Rosji to najbardziej oczekiwane cztery gor?ce miejsca Sidst udgivet den 24-02-2018

To, czy Niemcy mog? wygra? Puchar ?wiata po raz pi?ty, jest g?ówn? atrakcj? Pucharu ?wiata. Niemiecki Czary ju? czwarty zdoby? Puchar ?wiata w Brazylii World Cup.Niech Koszulka mistrzostwa ?wiata 2018 Niemcy leci na stadionie Pucharu ?wiata

Cztery lata pó?niej, mimo ?e Lahm, Klose, Schweinsteiger i inni gracze zespo?owi opu?cili dru?yn? narodow?. Ale nowicjusze tacy jak Kimmich, Sane i Draxler szybko dodali. Ozil, Kroos, Muller, Neuer wci?? jest na szczycie. Po uko?czeniu nowych i starych, niemiecki zespó? staje si? jeszcze pot??niejszy, nadal s? faworytami. W Pucharze Rosji, niemiecki zespó? m?odych m??czyzn trafi na pi?ty Puchar ?wiata. Ale zwyci?ska droga jest pe?na cierni, Brazylia, Francja, Hiszpania i inne zespo?y wykona?y dobr? robot? pokonuj?c by?ego mistrza ?wiata Niemcy. Niemcy chc? wygra?, nie mog? to by? pomy?ki. Dru?yna niemiecka musi przygotowa? si? do pi?tego Pucharu ?wiata. Niezale?nie od tego, czy zdo?aj? stworzy? cud dwukrotnie zdobywaj?c puchar, warto czeka?!

Niezale?nie od tego, czy Neymar mo?e oficjalnie zdoby? mistrzostwo ?wiata, jest równie? wa?nym punktem na Mistrzostwach ?wiata. Neymar jest trzeci? osob? po Messi i Ronaldo, a Neymar jest najlepszy od dwóch lub trzech lat. Jednak z powodu Messi w Barcelonie, Neymar by? tylko drug? gwiazd?.

Tegoroczny transfer do Pary?a Saint-Germain Neymar równie? da? dobr? okazj? do wzniesienia si?, gdy pomóg? dru?ynie Brazylii w zdobyciu Pucharu ?wiata, a nast?pnie Golden Globe jest rzecz? oczywist?. Neymar jest ju? wystarczaj?co dojrza?y, Brazylia jest tak?e pierwsz? dru?yn? blisko Pucharu ?wiata.

Tego lata ma nale?e? do Rosji, nale?y do Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018, czekamy na!

February 23 Koniec ko?ców, sprzeda? Bale tego lata Sidst udgivet den 23-02-2018

Wed?ug hiszpa?skich radiów Kobe, Real Madryt zdecydowa? si? sprzeda? Koszulka Real Madryt Bale tego lata. W ostatnich kilku wy?cigach Bale sp?dzi? wi?cej czasu na ?awce ni? na wy?cigu. Hiszpania, "Marca", "Aspen" i inne media równie? sporz?dzi?y raport uzupe?niaj?cy.
Teraz Bale ma nog? z Real Madryt. Real Madryt pierwotnie wprowadzi? Bale'a, aby pozwoli? mu wzi?? lekcje Ronaldo, jednak klub popchn?? Bale'a na rynek transferowy.
W meczu z Leganes, Bale znów usiad? na ?awce. By? sfrustrowany iw pierwszej po?owie opu?ci? ?awk? bez gry. Krótko po zako?czeniu wy?cigu, hiszpa?skie radio Serb ujawni?o wiadomo??, ?e Real Madryt sprzedaje Bale tego lata.
Na ?awce j?zyk cia?a Bale'a ujawni? jego niezadowolenie. Wygl?da powa?nie i prawie nikomu nie mówi.
Liga Premier jest najbardziej prawdopodobnym celem Bale'a, Tottenham Hotspur jest zainteresowany Bale, wiele klubów Premier League równie? jest nim bardzo zainteresowanych. Je?li nie ma wi?kszych zmian, ten letni Bale opu?ci Koszulki Pi?karskie Real Madryt.

February 9 Juventus pokona? Fiorentin?, by awansowa? do Serie A Sidst udgivet den 09-02-2018

S?dzia Marco Guida pocz?tkowo przyzna? Fiorentinie kar? 18 minut za pi?k? r?czn? Giorgio Chiellini.

Ale trzy minuty pó?niej - kiedy Jordan Veretout czeka?, by wykona? rzut - Guida zmieni? decyzj? po konsultacji z VAR i zamiast tego odda? rzut wolny Juve na spalonym.

Federico Bernardeschi i Gonzalo Higuain strzelili gole Juventus.

Doskona?y rzut wolny Bernarda, po przerwie, da? im prowadzenie, a Higuain w Koszulki Pi?karskie Juventus Domowe zwin?? si? do domu pó?n? sekund?, tu? za pude?kiem.

Bramkarz Gianluigi Buffon, który przejdzie na emerytur? tego lata, pojawi? si? na swoim koncie w 500. lidze.Jak odró?ni? Koszulki Pi?karskie Juventus Dla Dzieci jest oryginalne?

Mo?esz kontrolowa? gry, po prostu dobrze broni?c i nie daj?c przeciwnikom ?adnych szans.
Fiorentina gra?a naprawd? dobrze i wywiera?a na nas presj?. Nie dali?my im jednak zbyt wielu szans w pierwszej po?owie - nawet gdy trafili na s?upek.

February 8 Messi wci?gn?? Argentyn? do Mistrzostw ?wiata 2018 Sidst udgivet den 08-02-2018

Ostatnio Crespo powiedzia? w wywiadzie, ?e Icardi i Higuain mog? wspó?istnie? w Argentynie, poniewa? mog? to robi? wszyscy najlepsi gracze.
Crespo powiedzia?: "Min??o sporo czasu odk?d widzia?em Icardi, zabójc? w tym ograniczonym obszarze. Koszulka Mistrzostwa ?wiata 2018.Futbol si? zmienia, a tradycyjni napastnicy znikaj?, a Icardi przywraca tradycyjne kickingi Higuain powinien równie? by? pochwalony, mo?e dobrze pasuje do gry i nie zale?y od biografii. "

"Mog? gra? dla Argentyny razem i wszyscy ?wietni gracze to robi?, ale uwa?aj? te?, ?e Argentyna ma Messi, Dybala i Di Maria ... Chocia? fani ich uwielbiaj?, nie mog? by? razem Wygl?dy Argentyna i W?ochy to ró?nica mi?dzy Messi Messi to ten, który wci?gn?? Argentyn? do Koszulka mistrzostwa ?wiata 2018 Argentyna.

February 3 Inter Mediolan by? sfrustrowany niskim tempem Crotone Sidst udgivet den 03-02-2018

Striker Eder zapewni? gospodarzowi prowadzenie po strzale g?ow? w pierwszej po?owie, Kup Koszulki Pi?karskie Inter Mediolan Dla Dzieci,ale nie mogli utrzyma?.

Pomocnik Andrea Barberis w drugiej po?owie wyrówna? podbródek dla Crotone, który znajduje si? trzy punkty powy?ej strefy zrzutu.wszyscy lubimy jego stroje Pi?karskie Inter Mediolan.

Inter Mediolan dozna? pi?tego strita, a ich czwarty z rz?du wynik 1-1 zako?czy? si? w?oskim czo?owym lotem.

Spalletti zast?pi? dwóch startuj?cych graczy. Kapitan Icardi nieobecny z powodu kontuzji, Edel trafi? w ?rodek. Darbet zast?pi? Cantora. Nowa pomoc Rafinha i Lisandro - Lopez wci?? siedz? na ?awce.

February 2 Barcelona 1-0 Valencia Lionel Messi imponuje na Camp Nou Sidst udgivet den 02-02-2018

Barcelona stara si? wygra? zawody Pucharu Hiszpanii o czwarty-prosty sezon i dominowa? na Camp Nou.

Suarez i Ivan Rakiti? zmarnowali szanse na pierwsz? po?ow?, a Lionel Messi uderzy? w siatk? boczn? po przerwie.

Dominowa?a dominacja Barcelona, ale musia?a czeka? do 67. minuty na prze?om.

Druga noga zostanie rozegrana 8 lutego w Valencia, a Sevilla i Leganes zremisuj? na 1-1 po pierwszym meczu drugiego pó?fina?u.Gdzie znale?? Koszulki Pi?karskie Valencia CF.

Wr?czono niespodziewany start, ale nie mog?em go wykorzysta?, wykonuj?c ci??kie podania i rozczarowuj?ce po??czenie.Jego Stroje Pi?karskie Dzieci jest pi?kna.

Najlepszym pi?karzem Barcelona, jak zwykle, i przez d?ugi czas jedynym graczem, który by? zdeterminowany, aby co? si? sta?o. Jego wygi?ty krzy? doprowadzi? do prze?omowego gola.

January 29 Inzaghi: przegrany z A.C. Milan niesamowity w ten sposób Sidst udgivet den 29-01-2018

Serie A 22. A.C. Milan mecz z Lazio rozpocz?? si? w San Siro, A.C. Milan z dwoma bramkami Cutrone i Bonaventura, wygrywaj?c Lazio w 2: 1, sukces zemsty.
Po meczu trener Koszulka SS Lazio Simone Inzaghi powiedzia? w wywiadzie: "Powinni?my uzyska? remis". Mówi?c o celu Cutrone, Inzaghi powiedzia?, ?e to pi?ka r?czna.
"Zbyt niewiarygodne, szczerze mówi?c, nie zauwa?y?em na samym pocz?tku, ale oni chcieli da? nam wyja?nienie, dlaczego mo?na wrzuci? rzut wolny, a nast?pnie przekaza?. Zapyta?em Curtone i powiedzia?, ?e dosta? pi?k?, ale najwyra?niej nie uderzy? pi?k? g?ow? "- powiedzia? dziennikarzom Inzaghi.
Pó?fina? Pucharu W?och, Koszulka Dzieci AC Milan b?dzie walczy? z Lazio w domu, b?dzie to trzeci sezon w tym sezonie. Je?li Milan b?dzie móg? kontynuowa? swoj? pass?, czekamy na to.

January 26 Trener AS Roma: nie boi si? Chelsea 57 milionów wykopali 2 gwiazdki Sidst udgivet den 26-01-2018

Wed?ug Sky Sports, trener AS Roma Di Francisco powiedzia?, ?e nie mo?e decydowa? o wyje?dzie lub wyje?dzie z Dzeko, poniewa? gdy klub zdecyduje si? sprzeda? napastnika z Bo?ni i Hercegowiny, oczywi?cie klub ma w?asne powody do sprzedania.
Wed?ug wielu doniesie? medialnych wcze?niej, Chelsea osi?gn??a porozumienie z AS Roma, podadz? oni Dzeko i Emerson dwóch graczy Koszulka AS Roma, Rzym otrzyma op?at? transferu wynosz?c? oko?o 57 milionów funtów.
Aby jego w?asny wielki napastnik zosta? sprzedany, trener AS Roma Di Francisco powiedzia?: "Moje osobiste ?yczenia s? wynikiem sprawy, je?li klub sprzeda? Dzeko, oni naturalnie maj? swoje powody i wyja?ni? mi, dlaczego to robi?."
"Czy nienawidz? obecnego rynku transferowego? lubimy jego Stroje Pi?karskie.To zale?y od tego, czy klub b?dzie mia? pó?niej posi?ki, je?li nie, odpowied? brzmi" tak ", inaczej b?dzie" nie ". Oczywi?cie, je?li Dzeko odejdzie, b?dziemy równie? szuka? innych rozwi?za?. Hick ma charakter odró?niaj?cy, podobnie jak Devereur, jest zdolny do wielu pozycji na linii ataku, ale jest jeszcze za wcze?nie, aby to powiedzie?.

January 23 Technologia odtwarzania wideo zostanie wykorzystana w Mistrzostwa ?wiata 2018 Sidst udgivet den 23-01-2018

Wed?ug Sky Sports na Twitterze prezydent FIFA Philippe Le Floc'h powiedzia?, ?e technologia powtórek wideo b?dzie u?ywana w Mistrzostwa ?wiata 2018.

Zesz?ego lata w Pucharze Konfederacji pojawi?a si? technologia odtwarzania wideo. W procesie korzystania z tej technologii pomóg? kilka kontrowersyjnych kar.
W tym sezonie na stadionie Bundesliga i Serie A technologia odtwarzania wideo jest w pe?ni sprawna. Przedstawiciele Primera División i Ligue 1 og?osili, ?e w przysz?ym sezonie b?d? korzysta? z technologii odtwarzania wideo. Mo?na powiedzie?, ?e technologia odtwarzania wideo zosta?a w pe?ni wdro?ona na g?ównym stadionie europejskiej ligi.

Pomimo pewnych kontrowersji zwi?zanych z technologi? odtwarzania wideo, FIFA zdecydowa?a si? wykorzysta? t? technologi? podczas tegorocznych Koszulka Mistrzostwa ?wiata 2018, aby zmniejszy? liczb? kontrowersyjnych mandatów. Po raz pierwszy wykorzysta technologi? odtwarzania wideo w Mistrzostwach ?wiata w Rosji.

January 18 Chelsea przeciwko Norwich City, Morata zosta?a skazana na upadek, Conti furious Sidst udgivet den 18-01-2018

W meczu FA Cup, Chelsea, pomimo p?ynnego przej?cia w rzutach karnych, ale podj?? si? bólu systemu wideo wspomaganego.

Najwi?kszy kontrowersyjny moment w grze, W dogrywce, Morata ?amie ograniczony obszar od lewej, spada na ziemi? w kontakcie z cia?em Christophera Zimmermanna. Hiszpa?ski napastnik zosta? skazany na upadek i zje?? ?ó?t? kartk?.Jego Koszulki Pi?karskie Chelsea jest nadrukowana na 9 miejscu.

Mo?na powiedzie?, ?e Koszulka Chelsea ponios?a du?e straty w systemie VAR. Zgodnie z przepisami FA, gracze, którzy podczas meczu b?d? je?? czerwon? kart?, b?d? podlega? jednemu zatrzymaniu w nast?pnym meczu. Je?li Chelsea doprowadzi do utraty si?y z powodu nieobecno?ci Morata, co wp?ynie na przysz?y rekord, Conti wyra?nie p?acze bez ?ez. Nic dziwnego, poniewa? Conti ostro skrytykowa? s?dziego po meczu.

January 15 Widok Boga na Manchester United! Pogba jest tak samo jak na ziemi niczyjej Sidst udgivet den 15-01-2018

Po krótkiej przerwie Manchester United pokaza? zupe?nie nowy wygl?d. Manchester United pokona? Stoke City 3-0 z ?atwo?ci? w domu, pomocnik Pogba w Koszulki Pi?karskie Manchester United rz?dzi? ca?kowicie, wys?a? dwie asysty i ma wiele wspania?ych prze?omów, zosta? nazwany gr? MVP.

Ze statystyk Pogba posiada trzy statystyki techniczne. 96 uderze?, 4 gro?by, 4 udane nadzwyczajne. Wed?ug s?ów BBC: "Pogba w ?rodku pomocy robi wszystko, co chce, w ziemi? niczyj?, Stoke City po prostu nie mo?e go ograniczy?."

Gdzie mo?na dosta? Koszulka Manchester United Pogba.Patrz?c na Premier League, umiej?tno?ci, wizje i gro?by, które mo?na porówna? do Manchester City Debrane, obawiam si?, ?e jest tylko Pogba. Ozil i Mkhitaryan równie? s? bardzo dobrymi przechodniami, ale brakuje im stabilnej gry, s?absza jest atletyczna umiej?tno??, tylko Pogba mo?e mie? stabiln? wydajno??. Po rozmowie o ofensywnym zako?czeniu gry, Pogba powiedzia?: "Jestem w lepszej sytuacji, dzi?ki czemu jestem bardziej wolny na ofensywnym ko?cu, co jest dla mnie idealne". Wraz z wybuchem Pogby, k?opotliwe po?o?enie ataku Austriaków Mourini ostatecznie rozwi?za?o.

January 13 Kane zdoby? 2 gole, aby pobi? rekord Tottenham Hotspur Sidst udgivet den 13-01-2018

Kane ubrany w Koszulka Tottenham Hotspur dwa razy siatkowa? z bliskiej odleg?o?ci, by zdoby? swój wynik w Premier League do 98, czyli o jeden wi?cej ni? Teddy Sheringham strzeli? dla klubu.


Znakomity Son otworzy? wynik na Wembley, ko?cz?c do?rodkowanie Serge'a Auriera, a mi?dzynarodowa Korea Po?udniowa trafi?a na pozycj?, gdy gospodarze zdominowali.


Christian Eriksen zderzy? si? z czwartym z ko?cówki pola karnego po ?wietnym backheelu Dele Alli.


Gdy gra by?a bezbramkowa, Wayne Rooney my?la?, ?e postawi? Everton FC g?ow?, ale zosta? os?dzony na spalonym.


Có? za wspania?a gra! Kup Koszulki Pi?karskie Tottenham Hotspur Dla Dzieci, aby wspiera? swój ulubiony klub.

January 11 Najlepszy sk?ad UEFA 2017: prowadzenie Messiego i Cristiano Ronaldo Sidst udgivet den 11-01-2018

Oficjalne og?oszenie UEFA na najlepszy zespó? w 2017 roku. W rankingu g?osowali fani, a g?osowa?o w nich 798 000 fanów. W?ród najlepszych graczy Real Madryt, który z powodzeniem broni? Ligi Mistrzów, zosta? wybrany na najlepszego zwyci?zc?. Neymar nie jest uwzgl?dniony w sk?adzie.

Najlepszy sk?ad jest nast?puj?cy:

Bramkarz: Buffon (Juventus Koszulka Juventus, g?osowanie by?o 41,8%)

Obro?cy: Alves (Juventus Koszulki Pi?karskie Juventus/ Paris Saint-Germain, g?osowanie by?o 42,7%), Ramos (Real Madryt, 73,7% g?osów), Chiellini (Juventus, g?osowanie by?o 37,1%), Marcelo (Real Madryt, 70% g?osowa?)

Pomocnicy: Debraine (Manchester City, 52,2%), Cross (Real Madryt, 43,3%), Modric (Real Madryt, 48,5%), Ajar (Chelsea, 38%)

Napastnik: Messi (Barcelona, 59,8% g?osów), Cristiano Ronaldo (Real Madryt, 55,7% g?osów)

January 4 160 milionów euro! Cena Liverpool Coutinho, Barcelona, oferuje 130 milionów euro Sidst udgivet den 04-01-2018

Negocjacje Barcelona i Liverpool nad przeniesieniem Coutinho w Koszulka Liverpool wesz?y w ko?cow? faz?. Liverpool pobiera op?at? za przelew w wysoko?ci 160 milionów euro, podczas gdy strona z Barcelona podaje, ?e cena wynosi 130 milionów euro. Ró?nica mi?dzy dwoma klubami jest coraz mniejsza, a obie strony s? bardzo bliskie osi?gni?cia porozumienia.


Barcelona i Coutinho w Koszulki Pi?karskie Liverpool osi?gn??y ju? porozumienie, w rzeczywisto?ci obie strony osi?gn??y porozumienie latem ubieg?ego roku. Teraz jedyn? przeszkod? w transferze jest cena, nadal istnieje ró?nica 30 milionów euro mi?dzy obiema stronami, Barcelona mo?e przenie?? op?at? transferow?, aby rozwi?za? t? luk?.


Najlepszy szef Liverpool powiedzia? brytyjskim dziennikarzom, ?e odej?cie Coutinho wydaje si? nieuniknione i wkrótce nast?pi. W przeciwie?stwie do ubieg?ego roku, Liverpool zaakceptowa? fakt, ?e Coutinho odejdzie. Coutinho obieca? zosta?, ale tak?e poprosi? Liverpool, aby zgodzi? si? wznowi? proces negocjacji z Barcelona w zimie. Teraz Liverpool spe?nia swoj? obietnic?, Coutinho bardzo zadowolony

January 3 Serie A: noszenie ssc napoli koszulka Hamsik zwyci?skiej pi?ki, napoli 1-0 Crotone zamkni?ty pó? mistrz Sidst udgivet den 03-01-2018

Gra rozpocz??a si? na stadionie Hedo. Otwarcie 17 minut, Napoli odegra? wiele znakomitej wspó?pracy, a na koniec Alan wys?a? fataln? biografi?, ubrany w koszulki napoli Hamsik w?ama? si? do ograniczonego obszaru, aby strzela?, 0-1!
Nast?pnie obie dru?yny nie maj? ?adnych osi?gni??, fina?owy Napoli 1 pi?k? przed konkurencj?, obecnie chwilowo 4-punktowa przewaga posiadania lidze.